1

කොළ පැහැති තණකොළ තණ බිම් දැමීම wanhe තෘණ බැක්ලෝනි