2

සුදු වයින් බෝතලයක් සහිත විනෝද චාරිකාව, කෘතිම තණතීරුව

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

පේරු හි ලීමා හි උද්‍යානයේ කෘතිම තෘණ ව්‍යාපෘති ක්‍රීඩා පිටිය